| 
Faktoring şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, bağlı bulundukları kurum ve kuruluşlar ile birbirleri ve diğer kurumlar arasındaki her türlü iş ve hizmet sırasında uygulanacak Faktoring Etik İlkelerinin temel amacı; faktoring sektörünün saygınlığının artırılarak sürekli hale getirilmesi ve istikrarın korunmasıdır. Faktoring sektörü etik ilkelerinde adı geçen “faktoring şirketi ” sözcüğü, Derneğimiz üyesi faktoring şirketlerini ifade eder. Faktoring sektörü etik ilkeleri, Dernek üyeleri olan tüm faktoring şirketleri tarafından imzalanır ve onaylanır. Böylece, bir çatı kuruluş olarak Derneğin benimsediği etik değerler, üyeleri açısından da yükümlülükler taşır.

Faktoring Şirketleri;

 1. Finansal Kuruluşlar olarak, faktoring ürününü uluslararası normlarda uygulayarak faaliyet gösterirler, tanıtımını üstlenirler.
 2. Sektörün tabi olduğu kanun, yönetmelikler ve sektörün düzenleme ve denetlemesinden sorumlu kurum ve kuruluşların (BDDK ,İlgili Bakanlıklar ve bağlı kurumları) yayımladığı yönetmelik, tebliğ ve genelgeler kapsamında faaliyet gösterirler.
 3. Kayıt dışılık ile mücadele eder, yasal bilgi ve belgeleri içermeyen konularda faaliyet göstermezler. Mevzuat kuralları dışında hizmet vermezler.
 4. Kamu kurum ve kuruluşlarınca mevzuat gereği denetim ve gözetim amacıyla istenen bilgi, belge ve kayıtları doğru ve eksiksiz olarak zamanında iletirler.
 5. Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerinde dürüstlük, hesap verilebilirlik, açıklık ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda hareket ederler.
 6. Muhasebe kayıtlarını sektör için belirlenen standartlarda tutarlar ve hesaplarını her yıl, uluslararası kabul görmüş ve Kurum tarafından onaylı denetim şirketlerine denetletirler. Bağımsız denetim raporlarını, güncel bilgilere sahip uluslararası bilgi paylaşım ağlarında (web siteleri) zamanında yayınlarlar.
 7. İlan, duyuru ve reklamlarında, yasal düzenlemelere ve genel ahlaka uygun, haksız rekabet oluşturmayacak şekilde dürüst ve gerçekçi davranır, sektörün saygınlığına zarar verebilecek her türlü hareketten kaçınırlar.
 8. Müşterileri ile ilişkilerinde dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik, güvenilirlik ve şeffaflık ilkelerine bağlı kalırlar. Müşteri şikayetlerini zamanında değerlendirir, gerekli önlemleri alırlar.
 9. Hizmet kalitesini; müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde yüksek düzeyde sürdürürler.
 10. Çalışanlarını, görevlerinin gerektirdiği bilgi, birikim ve sorumluluk duygusuna sahip eğitimli kişilerden seçer ve onlara kariyer ve özlük haklarını destekleyecek bir gelecek sunarlar.
 11. Dernek’in talep ettiği rapor ve istatistikleri doğru ve eksiksiz olarak zamanında iletirler.